Regulamin

§1 Wstęp

Silky Studio, prowadzone przez PRO INVEST Wiktor Fiszera, z siedzibą przy Generała Romualda Traugutta 102/4, 50-420 Wrocław, NIP: 7692122880, REGON: 101320206. Kontakt: numer telefonu 882 905 778, email: rezerwacje.silkystudio@gmail.com, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.


§2 Przeznaczenie Studia
Studio przeznaczone jest do profesjonalnych sesji zdjęciowych, nagrań filmowych oraz organizacji warsztatów związanych z branżą modową, dekoracyjną i kosmetyczną.

§3 Rezerwacja i Opłaty

Rezerwacje przyjmowane tylko na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza rezerwacyjnego, dostępnego na stronie: https://silkystudio.pl/pages/zarezerwuj-termin
oraz zapłaceniu zadatku w wysokości 50% całkowitej ceny wynajmu studia. 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i dostępności terminów udostępniane są indywidualnie przez Wynajmującego.

Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.

Minimalny czas wynajmu studia to 1h.

Płatność liczona jest do momentu wyjścia ekipy z planu zdjęciowego, każda następna rozpoczęta godzina płatna według cennika lub zgodnie z wcześniej ustalonymi uzgodnieniami.

W razie spóźnienia lub wcześniejszego zakończenia prac przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

Przedłużenie najmu może nastąpić tylko, gdy istnieje taka możliwość.

Płatności można dokonać przelewem bankowym po dokonaniu rezerwacji.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do wynajmu Studia.


§4 Zasady Korzystania

Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania sprzętu i wyposażenia studia.

Wszelkie uszkodzenia lub awarie należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu.

Najemcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do obsługi specjalistycznego sprzętu.

Pomieszczenia oraz wyposażenie studia należy zwrócić Wynajmującemu w takim stanie, w jakim było przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to wyłączenie sprzętu i umieszczenie go we właściwym miejscu, przeniesienie przestawianych mebli (zakaz przesuwania mebli po podłodze) oraz elementów dekoracyjnych. Należy również posprzątać ewentualne zanieczyszczenia nagromadzone podczas sesji.

§5 Odpowiedzialność

Najemca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w studio podczas wynajmu.

Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za skutki nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób uczestniczących w pracach w studio.

Odpowiedzialność za przedmioty osobiste pozostawione w studio leży po stronie Najemcy.

Najemca zobowiązuje się korzystać z wynajętego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Ponadto, zobowiązuje się do zachowania sprzętu w nienaruszonym stanie, zapobiegając wszelkim uszkodzeniom, zarówno z jego winy, jak i z winy osób trzecich obecnych w studio podczas wynajmu (modele, wizażyści, asystenci itp.).

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za standard usług oferowanych przez zewnętrzne podmioty, jak również za ewentualne kłopoty wynikające z działalności firm sąsiadujących.

§6 Zakazy i Ograniczenia

Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

W studiu obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i narkotyków.

Zabronione jest używanie materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

Obowiązuje zakaz realizacji treści niezgodnych z prawem.

Zabronione jest wbijanie gwoździ, mocowanie śrub, taśm, lub innego rodzaju elementów mocujących do ściany.

Wejście do pomieszczeń możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym. W studio dostępne jest obuwie na zmianę (dla 5 osób).

Spożywanie posiłków oraz napoi możliwe jest tylko w strefie kuchennej.

Wprowadzenie zwierząt tylko za dodatkową opłatą ustaloną w Cenniku oraz po wcześniejszym uzgodnieniu.

§7 Polityka Prywatności

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8 Zasady Anulowania Rezerwacji

Konkretne zasady i terminy dotyczące anulowania rezerwacji oraz ewentualnych opłat z tym związanych są ustalane przez Wynajmującego.

Brak otrzymania potwierdzenia wpłaty zadatku powyżej 24 godzin od przesłania formularza rezerwacyjnego skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Zmiana terminu lub odwołanie rezerwacji wynajmu studia poniżej 48h przed datą wynajmu skutkuje utratą zadatku.


§9 Postanowienia Końcowe

Akceptacja regulaminu oraz cennika jest wymagana przed rozpoczęciem korzystania ze studia. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmiany terminu rezerwacji z przyczyn niezależnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 stycznia 2024 roku i stanowi integralną część umowy najmu studia fotograficznego.Twoja sesja w Silky Studio?